คลังเพลงเก่า

ป้ายกำกับเพลงเก่า

รวมศิลปิน หยาด นภาลัย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ สันติ ดวงสว่าง สายัณห์ สัญญา ยอดรัก สลักใจ เสรี รุ่งสว่าง คนด่านเกวียน ทูล ทองใจ ชาย เมืองสิงห์ สุเทพ วงศ์กำแหง สนธิ สมมาตร อ๊อด โฟร์เอส เฉลิมพล มาลาคำ เทพพร เพชรอุบล โรม ศรีธรรมราช จันทรา ธีรวรรณ ชรัมภ์ เทพชัย ดาวใจ ไพจิตร ธานินทร์ อินทรเทพ น้ำอ้อย พรวิเชียร พรศักดิ์ ส่องแสง ยิ่งยง ยอดบัวงาม วินัย พันธุรักษ์ สมัย อ่อนวงศ์ สรวง สันติ สาธิต ทองจันทร์ สุนทราภรณ์ กิ่งแก้ว ศรีสาคร จีระพันธ์ วีระพงษ์ ชรินทร์ นันทนาคร บุปผา สายชล พนม นพพร พรชัย พรหมบัญชา รุ่งระวี หนองแค รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรเพชร ศรสุพรรณ ศักดิ์ศรี ศรีเมืองลพ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง สุนารี ราชสีมา อุมาพร บัวพึ่ง เพชร โพธาราม กิตติคุณ เชียรสงค์ คาราบาว ชูศรี เชิญยิ้ม ณรงค์ มานแมน ดาวใต้ ปลายพระยา ดำ แดนสุพรรณ ดุสิต ดุริยะศักดิ์ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา นริศ อารีย์ นิทัศน์ ละอองศรี น้ำอ้อย พุ่มสุข บุษยา รังสี ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ปอง ปรีดา ฝน ธนสุนทร พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ยุพิน แพรทอง รวงทอง ทองลั่นทม ระพิน ภูไท ศรคีรี ศรีประจวบ ศรีสุดา เริงใจ ศักดิ์สยาม เพชรชมภู สมยศ ทัศนพันธ์ สัญญา พรนารายณ์ สุรชัย จันทิมาธร สุริยัน ส่องแสง หนิงหน่อง เพชรพิณทอง อรวี สัจจานนท์ เพลิน พรหมแดน เมืองมนต์ สมบัติเจริญ เอกชัย ฉิมพะวงศ์ แดง จิตกร โชคดี ทวีชัย ไชยา มิตรชัย ไพรวัลย์ ลูกเพชร กังวาลไพร ลูกเพชร ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด จงสวัสดิ์ วรจักร์ จตุพร เพชรสยาม จินตนา สุขสถิตย์ จีราภา ปัญจศิลป์ จเร เมืองเริง ฉัตรชัย มงคลทอง ชนะ ชิดชนก ชะบาไพร นามวัย ชะลอ ไตรตรองสอน ชัชชัย ชัชวาลย์ ชัชวาลย์ ปัญจพร ชัยชนะ บุญนะโชติ ชินกร ไกรลาศ ณรงค์ชัย บุญฤทธิ์ ดาว บ้านดอน ดิเรก อมาตยกุล ตันหยง นงลักษณ์ ติ๊ก ชิโร่ ต่าย อรทัย ทศพล หิมพานต์ ทองคำ เพ็งดี ทับทิม นิยมทอง ทิวา ถาวร ทีเด็ด เพชรบ้านนา ธนา พาโชค ธารทิพย์ ถาวรศิริ ธิดา ดวงดาว นกน้อย อุไรพร นพดล ดวงพร นพดฬ ชาวไร่เงิน นันทิดา แก้วบัวสาย น้องนุช ดวงชีวัน บรรเจิด เพชรพิจิตร บูนเกิด หนูห่วง ประยงค์ คงวัฒน์ ปัทมา ณ เวียงฟ้า ผ่องศรี วรนุช พนมไพร ลูกเพชร พร พิฆเนศร์ พรเทพ แพรทอง พรเพชร บุญค้ำจุน พิกุล เพชรบัวงาม พิมพ์ใจ พรหมมาลี พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย พุ่มพวง ดวงใจ ภูมินทร์ อินทพันธ์ ภูษิต ภู่สว่าง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ มนต์นคร นาคเพชร มนต์รัก ขวัญโพธิ์ไทย มรกต มงคลชัย มาลินี เนื้องทอง มิตร เมืองจันทร์ มีศักดิิ์ นาครัตน์ ยอดรัก ลูกพิจิต รังษิยา บรรณกร รังสรรค์ จิระสุข รุ่ง สุริยา รุ่งนคร พรอำนาจ รุ่งเพชร แหลมสิงห์ ลัดดา ศรีวรนันท์ ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์ ลำพูน เงินมา วงกะท้อน วันครู โภคาวรรษ วิภา จันทกูล วิสา คัญทัพ วิเชียร ภู่โชติ วิเศษ ชาญชัยศรี วิเศษ เวณิกา ศจี สายชล ศรชัย เมฆวิเชียร ศรีสอางค์ ตรีเนตร ศรีไศล สุชาตวุฒิ ศรเทพ ศรทอง ศิรินทรา นิยากร ศิริพร อำไพพงษ์ สดศรี พรหมเสกสรร สมจิตร บ่อทอง สมบัติ สมหมายน้อย ดวงเจริญ สรัล สุทธาพรหม สรเพชร ภิญโญ สร้อยเพชร พรสุพรรณ สลัก ศิลาทอง สวลี ผกาพันธ์ สวัสดี ศรีพิจิตร สังข์ทอง สีใส สัญญา เพชรเมืองกาฬ สาคร พรเจริญ สายชล ลูกบางซื่อ สาริกา กิ่งทอง สิทธิพร สุนทรพจน์ สีหนุ่ม เชิญยิ้ม สุชาติ เทียนทอง สุนันท์ ขวัญจิตร สุพรรษา สุมิตร สัจจเทพ สุรพล สมบัติเจริญ สุรศักดิ์ ผิวเณร สุริยัน บุญยศ ส่องแสง กำแพงเพชร ส่องแสง สดใส หนู มิเตอร์ อนงค์ ชฎาดำ อมร อมาตยกุล อร พรสีมา อร อรดี อังคนางค์ คุณไชย อาเนี้ยว ท. ท. ท. อีฟ พันธุ์ทิพ อุเทน พรหมมินทร์ อ้อยทิพย์ ปัญญาธรณ์ เกริก โกรกกราก เกรียงไกร กรุงสยาม เดือนเพ็ญ อำนวยพร เด่น บุรีรัมย์ เบญจมาศ ราชสีมา เพ็ญศรี พุ่มชูศรี เสกศักดิ์ ภู่กันทอง เสกสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ เสนา ฟ้าสุพรรณ เสน่ห์ โกมารชุน เสียงทิพย์ ปทุมทอง เอกชัย ศรีวิชัย เอกพจน์ วงศ์นาค เอ๋ พจนา แดน บุรีรัมย์ แทน นครปฐม แวว มยุรา แสงจันทร์ สุนันทา แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ แสนสุข แดนดำเนิน แหวนเพชร วงทอง โฆษิต นพคุณ โฉมไสว แสนทวีสุข ไตรเทพ เมืองปทุม ไพจิตร อักษรณรงค์ ไพบูลย์ บุตรขัน